submenu

Informatie uit de gemeente - 07/02/2020

Meerjarenplan 2020-2025

Volgens de besluiten van het Vlaams Gewest keurden gemeenteraad en OCMW-raad op 16 december het eerste gezamenlijke meerjarenplan goed voor de komende vijf jaar. Dat is tot eind 2025, een jaar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeente en OCMW gaan vanaf dit jaar immers nauwer samenwerken op operationeel en financieel vlak. Er wordt maar één budget opgemaakt  en het is ook de bedoeling tot een eengemaakte administratie te komen. Juridisch blijven gemeente en OCMW afzonderlijke bestuursorganen en in de faciliteitengemeenten blijft de  OCMW-raad behouden.

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe gemeentebestuur met duidelijke doelstellingen en concrete actieplannen en trekt hiervoor de nodige financiële middelen uit. Bij de opmaak van het uitgebreide document werden alle fracties en raadsleden betrokken. Het gebeurde in overleg met de gemeentelijke administratie en er werd rekening gehouden met de input van verschillende burgerinitiatieven. Denk maar aan de burgerbevraging die vorig jaar plaatsvond. Een vragenlijst werd naar 1.600 burgers gestuurd en 450 gaven hun mening. Ook via andere burgerinitiatieven zoals Linkebeek in Transitie werden inwoners gehoord.

De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe bestuursploeg zijn het verbeteren van de weginfrastructuur, vooral om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren, een evenwichtig sociaal en betaalbaar woonbeleid verzekeren, het inzetten op sociale dienstverlening ter bevordering van welzijn en gezondheid en bijzondere aandacht voor het onthaal van nieuwkomers en personen van niet-Belgische herkomst.

Voor openbare werken zijn de concrete actiepunten voor dit jaar ambitieus. Het wegdek van de Stationsstraat tussen het station en het postgebouw en een stuk van de Dapperensquare moeten dringend worden vernieuwd. De kostprijs is geraamd op ongeveer 420.000 euro, waarvan de watermaatschappij ongeveer 20.000 euro betaalt. Deze werken werden tijdens de gemeenteraad van 27 januari goedgekeurd. De rioleringswerken en verbetering van de Ukkelsesteenweg, in samenwerking met buurgemeente Beersel, gaan misschien ook nog later dit jaar van start. De nieuwe meerderheid (Link@venir en ProLink) heeft zich voorgenomen elk jaar een aantal voetpaden te vernieuwen. Hiervoor is elk jaar 50.000 euro uitgetrokken. De al lang geplande riolerings- en wegenwerken in de wijk Op-Linkebeek staan nog steeds in de wachtrij. Verder zijn er verbouwingswerken aan het sociaal huis van het OCMW gepland. De rioleringswerken in de Hollebeekstraat, tussen de spoorwegbrug en de Amnestysquare, volgen wellicht in 2022. Er komen de volgende jaren ook infrastructuurwerken in het domein van Linkebeeksport en kleinere verbouwingen aan de schoolgebouwen.

Het financiële luik

De voorbije jaren zag de financiële toestand van de gemeente er niet rooskleurig uit. Aangezien er de vorige legislatuur weinig projecten werden uitgevoerd, kan het nieuwe gemeentebestuur toch met een exploitatiebudget (voor de dagelijkse werking) in evenwicht van start gaan. De ontvangsten zijn op ongeveer 9,7 miljoen euro geraamd, de uitgaven op 9,3 miljoen euro, wat neerkomt op een overschot van 400.000 euro. De geplande investeringsuitgaven voor de periode 2020-2025 bedragen iets meer dan 6,3 miljoen euro. Deze uitgaven worden in grote mate betaald met de belastinginkomsten en overschotten van de exploitatie, desnoods met leningen. Aangezien alle cijfers voor gemeente en OCMW zijn samengevoegd, wordt er geen toelage meer toegekend aan het OCMW (810.000 euro in 2018). De financiële middelen van het OCMW zouden moeten volstaan om aan alle verplichtingen te voldoen.

 
Foto: Dirk Craps
Uit: sjoenke februari 2020